Informacje ogólne

DODATEK ENERGETYCZNY

ZASADY PRZYZNANIA DODATKÓW ENERGETYCZNYCH:

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 01 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy tej energii w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.
Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie w roku kalendarzowym:
1. dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotna – 900 kWh
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 1250 kWh
3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 1500 kWh.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016r. – wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2016r. do dnia 30 kwietnia 2017r. dla gospodarstwa domowego wynosi:
1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,29 zł miesięcznie,
2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,68 zł miesięcznie
3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,81 zł miesięcznie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:
1. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii)
2. kopia decyzji o przyznanie dodatku mieszkaniowego
3. kopia dowodu osobistego wnioskodawcy

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie
ul. Stypułkowskiego 1 , pokój nr 13 , tel. 42 2502414

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym wypłacany jest do dnia 30 stycznia.
Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacany:
1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej
2. w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie przy ul. Stypułkowskiego 1