RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE.I.2016 Nr 19, str. 1 ) – ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), tzw. „RODO” , wypełniając obowiązki nałożone na nas przez art. 13 RODO, przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie z siedzibą w Ozorkowie , ul. Stypułkowskiego 1, reprezentowany przez Dyrektora MOPS.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Anna Milska, adres e-mail: iod@mopsozorkow.pl, lub pisemnie na adres siedziby Ośrodka.
  3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i e oraz art.  9 ust. 2 lit. b i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach przewidzianych w RODO, dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, chyba że istnieje inna podstawa prawna przetwarzania. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych może być naruszenie przepisów prawa, odmowa ze strony MOPS obsługi świadczeń, bądź  odmowa zawarcia umowy.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.