Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora MOPS w Ozorkowie z dnia 25 listopada 2019 r. w spr. ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy

W związku z zarządzeniem Nr 6/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie z dnia 25 listopada 2019 roku dzień 24 grudnia 2019 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie, w zamian za odpracowanie w dniu 14 grudnia 2019 roku tj. sobota.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora MOPS w Ozorkowie z dnia 25 listopada 2019 r. w spr. ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy została wyłączona

Wniosek o świadczenie „500+” na okres świadczenia 2019 – 2021

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Wniosek o świadczenie „500+” na okres świadczenia 2019 – 2021 została wyłączona

Informacja odnośnie świadczenia wychowawczego „500+” od 1.07.2019

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Poszczególne, maksymalne  terminy wypłat uzależnione są od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

Zniesione zostaje kryterium dochodowe. Co oznacza, że  rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Po 1 lipca 2019r. nie będzie wydawanych decyzji przyznających prawo do w/w świadczenia, natomiast będzie wydawana informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Jest to rozwiązanie, które doskonale funkcjonowało już w programie „Dobry start”.

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.  Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. 

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

W przypadku przebywania osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, lub członka rodziny tej osoby w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie
Dział Świadczeń Wychowawczych


Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Informacja odnośnie świadczenia wychowawczego „500+” od 1.07.2019 została wyłączona

PRZEWIDYWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z KASY MOPS OD STYCZNIA 2019 r. DO GRUDNIA 2019 r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania PRZEWIDYWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z KASY MOPS OD STYCZNIA 2019 r. DO GRUDNIA 2019 r. została wyłączona

INFORMACJA

W dniu 24 grudnia 2018 roku (Wigilia) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie będzie nieczynny.
Dzień ten zostanie odpracowany w dniu 08 grudnia 2018 roku (sobota) w godz. od 8:00 do 16:00.
Na podstawie Zarządzenia Nr 14/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 03 grudnia 2018 r.

Dyrektor MOPS
Magdalena Wąsiołek

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania INFORMACJA została wyłączona

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE.I.2016 Nr 19, str. 1 ) – ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), tzw. „RODO” , wypełniając obowiązki nałożone na nas przez art. 13 RODO, przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie z siedzibą w Ozorkowie , ul. Stypułkowskiego 1, reprezentowany przez Dyrektora MOPS.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Anna Milska, adres e-mail: iod@mopsozorkow.pl, lub pisemnie na adres siedziby Ośrodka.
 3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i e oraz art.  9 ust. 2 lit. b i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach przewidzianych w RODO, dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, chyba że istnieje inna podstawa prawna przetwarzania. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych może być naruszenie przepisów prawa, odmowa ze strony MOPS obsługi świadczeń, bądź  odmowa zawarcia umowy.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania RODO została wyłączona

Świadczenie wychowawcze 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres tj. 2018/2019 będą wydawane
od 16.07.2018 r., natomiast przyjmowane od 01.08.2018r. Wnioski składane drogą elektroniczną będą przyjmowane od dn. 01.07.2018r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Świadczenie wychowawcze 500+ została wyłączona

Program rządowy Dobry Start

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie informuje, iż wnioski o świadczenia dobry start będą wydawane od 16.07.2018 r., natomiast przyjmowane od 01.08.2018r. Wnioski składane drogą elektroniczną będą przyjmowane od dn. 01.07.2018r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Program rządowy Dobry Start została wyłączona

Fundusz Alimentacyjny

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2018 roku.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Fundusz Alimentacyjny została wyłączona

Zasiłek Rodzinny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres tj. 2018/2019 będą przyjmowane od 01.09.2018 r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Zasiłek Rodzinny została wyłączona