Komu przysługuje

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wymienionych tytułów.

Przy przyznawaniu dodatku istotne są:

1. PRZECIĘTNY DOCHÓD BRUTTO Z OSTATNICH 3 MIESIĘCY.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba ze zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm.).

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać:

a) 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1544,48 zł brutto)
b) 125 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1103,20  zł brutto)

obowiązującej w dniu złożenia wniosku (obecnie najniższa emerytura wynosi  882,56  zł brutto).

2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ZAJMOWANEGO LOKALU

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) nie może przekraczać:

a)      35 m2 – dla 1 osoby

b)      40 m2 – dla 2 osób

c)      45 m2 – dla 3 osób

d)      55 m2 – dla 4 osób

e)      65 m2 – dla 5 osób

f)      70 m2 – dla 6 osób,

a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania                         o niepełnosprawności.

W przypadku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS lub Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.11.2004r. dodatkowo należy okazać aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

W przypadku osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność została orzeczona po 23.11.2004r., posiadających orzeczenie o niepełnosprawności należy okazać orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. W przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania na wózku inwalidzkim.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni  o więcej niż:

1) 30%

a)      45,50 m2 – dla 1 osoby,

b)      52,00 m2 – dla 2 osób,

c)      58,50 m2 – dla 3 osób,

d)      71,50 m2 – dla 4 osób,

e)      84,50 m2 – dla 5 osób,

f)       91,00 m2 – dla 6 osób, albo

 

2) 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

a)      52,50 m2 – dla 1 osoby,

b)      60,00 m2 – dla 2 osób,

c)      67,50 m2 – dla 3 osób,

d)      82,50 m2 – dla 4 osób,

e)      97,50 m2 – dla 5 osób,

f)       105,00 m2 – dla 6 osób.