Wysokość dodatku mieszkaniowego

1. Wysokość dodatku mieszkaniowego jest to różnica między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

1)      15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie  jednoosobowym

2)      12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie  2 – 4 osobowym

3)      10 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie  5 osobowym i większym.

2. Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza 175 % tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas do wyliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki w wysokości:

1)      20 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie  1 – osobowym,

2)      15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie  2 – 4 osobowym,

3)      12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie  5 osobowym i większym.

3.  Zgodnie z uchwałą Nr X/64/07 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wydatków na zajmowany lokal mieszkalny przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 169 poz. 1606 z dnia 6 czerwca 2007r.) wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa  normatywnej powierzchni.