Dodatki do zasiłku rodzinnego

UWAGA! Uprawnienia do świadczeń rodzinnych nabywa się od miesiąca złożenia wypełnionych wniosków wraz z wymaganą dokumentacją w Ośrodku Pomocy.

 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Dodatek ten przysługuje jednorazowo do ukończenia przez dziecko 1 roku życia w kwocie 1000 zł.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. przy ubieganiu się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka przedstawić trzeba zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną w okresie od 10 tygodnia ciąży do porodu (wzór wymaganego zaświadczenia, jak i formę opieki medycznej nad ciężarną określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.09.2009 Dz. U nr 163, poz. 1305).

Opiekun faktyczny dziecka to w rozumieniu ww. ustawy osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

 1. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka uprawnionemu do urlopu wychowawczego. Dodatek ten przysługuje w kwocie 400 zł m-nie przez okres:

 • 24 miesięcy
  • 36 miesięcy (w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu)
  • 72 miesięcy (w przypadku opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności)

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz o okresach zatrudnienia
  • oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych (w przypadku złożenia – oświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych dołącza się kopie imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającej odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne)
 1. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli drugi z rodziców dziecka nie żyje albo ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się (jeżeli oboje rodzice nie żyją). Dodatek przysługuje w kwocie 193 zł m-nie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł m-nie na wszystkie dzieci lub 273 zł m-nie w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 1. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje w kwocie 95 zł m-nie na trzecie i na następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego

 1. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek ten przysługuje na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w kwotach:

 • 90 zł m-nie (na dziecko do 5 roku życia)
  • 110 zł m-nie (na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia)
 1. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek ten przysługuje raz w roku na dziecko rozpoczynające rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne w kwocie 100 zł.
Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

 1. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek ten przysługuje przez 10 miesięcy:

 • w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponad gimnazjalnej ( internat, stancja ) w kwocie 113 zł m-nie
  • w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponad gimnazjalna w kwocie 69 zł m-nie

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie ze szkoły
  • zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu (w internacie, stancji)