Deklaracja Dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ozorkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ozorkowie

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Magdalena Wąsiołek,
adres e-mail – sekretariat@mopsozorkow.pl,
numer telefon – 42-710-31-59.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie zajmuje 2 kondygnacje budynku mieszczącego się przy ul. Stypułkowskiego 1, 95-035 Ozorków.

Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Stypułkowskiego. Do wejścia prowadzą schody, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Kasa jednostki znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia. Na parterze znajdują się również pomieszczenia pracowników poszczególnych działów tj.: Świadczeń Wychowawczych, Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego ,Dodatków Mieszkaniowych, Dodatków Energetycznych, KDR, OKDR, Stypendiów i zasiłków szkolnych , Asystentów Rodziny. Część pomieszczeń zajmowanych przez pracowników socjalnych, pracowników Działu z Pomocy Społecznej, Kierownika Pomocy Środowiskowej, pracowników Działu Księgowości, sekretariatu, Dyrektora znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Do tych pomieszczeń prowadzą schody, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy, w tym przeznaczonej do transportu osób niepełnosprawnych.

Toaleta przeznaczona dla klientów mieści się na pierwszym piętrze i nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych , a także nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych