Akty prawne

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) wprowadziła z dniem 1 sierpnia 2010r. zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, która m.in. nałożyła na gminy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych.

Zespół Interdyscyplinarny w Ozorkowie został powołany Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Ozorkowie

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Ozorkowie wchodzą:

 1. Aneta Pietrasik – Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie,
 2. Ewelina Andrzejczak – Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie,
 3. Kamila Ratke – Przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ozorkowie,
 4. asp. Krzysztof Jabłoński – Przedstawiciel Komisariatu Policji w Ozorkowie,
 5. Łukasz Choinkowski – Przedstawiciel ochrony zdrowia z terenu miasta Ozorkowa,
 6. Magdalena Borowska – Przedstawiciel placówek oświaty z terenu miasta Ozorkowa,
 7. Krzysztof Stąporek – Przedstawiciel organizacji porządkowych z terenu miasta Ozorkowa,
 8. Iwona Adamczewska – Przedstawiciel Szkół Zawodowych w Ozorkowie
 9. Grażyna Stępień – Kurator Zawodowy.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań wspomnianych instytucji, w szczególności poprzez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Zespół realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miasto Ozorków na lata 2019-2022 z dn. 28.12.2018r. (uchwała nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Ozorkowie). Zespół działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie, który zapewnia jego obsługę techniczno-administracyjną. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Zespół może powoływać grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Skład grup roboczych jest zmienny, w zależności od aktualnych potrzeb. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art. 9d ust. 2 nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i służby zdrowia. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach swoich obowiązków zawodowych. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań