Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY (do załatwiania wszelkich formalności związanych z przyznawaniem dodatku mieszkaniowego, składania wniosku o przyznanie dodatku  mieszkaniowego, otrzymywania decyzji administracyjnych można upoważnić inną osobę (druk upoważnienia do pobrania)

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego (druk do pobrania).

2.  Karta lokalu wypełniona przez zarządcę domu ( z wyjątkiem lokali pod zarządem OPK Sp. z o.o. w Ozorkowie) (druk do pobrania)

3.  Zaświadczenie o pomocy finansowej MOPS (druk do pobrania)

 4. Faktura za energię elektryczną wraz z załączonym do faktury rozliczeniem szczegółowym zużycia energii elektrycznej.

Dodatkowo ( w zależności od sytuacji rodzinnej w danym gospodarstwie domowym w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku) należy dołączyć:

 • Tytuł prawny do lokalu  tj. przydział, decyzja, umowa najmu, akt notarialny, postanowienie sądu, wyrok eksmisji w przypadku braku tytułu prawnego.
 • Właściciel domu jednorodzinnego zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu
 • zaświadczenia o dochodach z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, zlecenie bądź umowę o dzieło, z pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (przychód brutto pomniejszony o koszty uzyskania i składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe). Zaświadczenia z tytułu odbywanych praktyk zawodowych  (druk do pobrania)
 • zaświadczenie o dochodzie z prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku braku możliwości udokumentowania dochodów, należy złożyć stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o źródłach utrzymania w okresie rozliczeniowym (druk do pobrania)
 • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wg hektarów przeliczeniowych wraz       z dokumentami potwierdzającymi opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłków dla bezrobotnych (brutto) lub potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku bądź utraty statusu osoby bezrobotnej (druk do pobrania)
 • zaświadczenie z ZUS o wysokości ewentualnie otrzymywanych zasiłków chorobowych  w przypadku dłuższego okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim
 • decyzja ZUS o przyznaniu i aktualnej wysokości rent, emerytur i świadczeń przedemerytalnych (brutto) dotyczących ostatnich 3 miesięcy lub (brutto) lub zaświadczenie z ZUS o wysokości brutto w/w świadczeń,
 • decyzje o przyznanych i wypłacanych aktualnych świadczeniach rodzinnych oraz alimentach z funduszu alimentacyjnego (w przypadku świadczeń pobieranych z MOPS w Ozorkowie przedkładanie decyzji nie jest wymagane) (druk zaświadczenia MOPS do pobrania)
 • aktualny wyrok alimentacyjny
 • zaświadczenie od komorników z ostatnich 3 miesięcy o egzekucji zasądzonych alimentów
 • zaświadczenie z wyższych uczelni o wysokości wypłacanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy stypendiach
 • zaświadczenie o wysokości żołdu, w przypadku osób odbywających zasadniczą służbę wojskową
 • zaświadczenie o odbywaniu kary pozbawienia wolności z zakładów karnych lub o tymczasowym aresztowaniu z aresztów śledczych i o ewentualnych dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia więźniów lub aresztantów.

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego – pobierz wniosek

karta lokalu załącznik do wniosku – pobierz wniosek

druk upoważnienia – pobierz wniosek

zaświadczenie od pracodawcy – pobierz wniosek

zaświadczenie o wyrejestrowaniu z Urzędu Pracy –pobierz wniosek

zaświadczenie o pomocy finansowej z MOPS –pobierz wniosek

oświadczenie ogólne – pobierz wniosek


Oprogramowanie potrzebne do oglądania dokumentów pdf: