Zasiłek rodzinny

UWAGA! Uprawnienia do świadczeń rodzinnych nabywa się od miesiąca złożenia wypełnionych wniosków wraz z wymaganą dokumentacją w Ośrodku Pomocy.

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października.

Przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ

Od 1 stycznia 2016r. rodziny, które przekroczą próg dochodowy do świadczeń rodzinnych, nie stracą wsparcia finansowego. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

Dotychczas (do 31-12-2015r.), gdy rodzina przekraczała próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian, świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Zmiany obejmą też rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego.

PRZYKŁAD:

Rodzina z trójką dzieci (w tym jedno z dzieci niepełnosprawne) ubiega się o następujące świadczenia rodzinne: 3 zasiłki rodzinne (po 118 zł na dzieci w wieku 5–18 lat), 3 jednorazowe dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (po 100 zł, jednorazowo na dziecko), 1 dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (90 zł miesięcznie na trzecie dziecko), 1 dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (100 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia), 2 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania(po 105 zł miesięcznie przez 10 miesięcy nauki szkolnej).

Łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami(czyli przeciętna, miesięczna wysokość wszystkich świadczeń, o które ubiega się ta rodzina) wynosi w tym przypadku: (3x118x12/12)+(3×100/12)+(90×12/12)+(2x105x10/12) = 354 zł + 25 zł + 90 zł + 100 zł + 175zł = 744zł. Jest to maksymalna kwota, o którą łączny dochód w rodzinie (tj. łączny dochód wszystkich członków rodziny) może przekroczyć kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń (w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) wynosi obecnie 764 zł na osobę w rodzinie. Łączny dochód w rodzinie 5-osobowej z dzieckiem niepełnosprawnym nie może więc przekroczyć 3820 zł miesięcznie (5 osób x 764 zł). Dochód tej rodziny na osobę w rodzinie wynosi 769 zł. Łączny dochód rodziny w tym przypadku wynosi więc 3845 zł miesięcznie (5 osób x 769 zł).

Kryterium dochodowe dotyczące łącznego dochodu w tej rodzinie zostało zatem przekroczone o 25 zł (3845 zł – 3820 zł).

Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę” świadczenia będą zatem wypłacone w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami” (744 zł), a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe (25 zł), czyli w wysokości 719 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia 24 roku życia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w miesiącach od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w miesiącach od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Od 01.11.2016 wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 95 zł m-nie (na dziecko do ukończenia 5 roku życia)
 • 124 zł m-nie (na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia)
 • 135 zł m-nie (na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia)

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie ze szkoły (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) albo oświadczenie
 • orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku, gdy w rodzinie występuje dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności)
 • zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe) lub nakaz płatniczy albo oświadczenie
 • kserokopię wyroku zasądzającego alimenty lub oddalającego powództwo o alimenty
 • kserokopię wyroku orzekającego rozwód lub separację (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko)
 • kserokopię aktów zgonu rodziców lub kserokopię wyroku zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się)
 • kserokopię zupełnego odpisu urodzenia dziecka (w przypadku, kiedy ojciec dziecka jest nieznany)
 • kserokopię karty stałego pobytu (w przypadku cudzoziemca)
 • oświadczenie o wysokości opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 • oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz o okresach zatrudnienia
 • oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
 • oświadczenie o nie korzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym
 • oświadczenie o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące każdego członka rodziny
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a. formie opłacanego podatku

b. wysokości przychodu

c. stawce podatku

d. wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

(przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać ich oryginały)