Komu przysługuje

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18. roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 25. roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Przyznanie funduszu alimentacyjnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego „zasada złotówka za złotówkę” (dotyczy okresu świadczeniowego 2020/2021)

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo rodzinie zastępczej;
 • zawarła związek małżeński;

Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą
 • zaświadczenie ze szkoły (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) albo oświadczenie
 • orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku, gdy w rodzinie występuje dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności)
 • zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe) lub nakaz płatniczy albo oświadczenie
 • kserokopię wyroku zasądzającego alimenty lub odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej pred mediatorem
 • kserokopię wyroku orzekającego rozwód lub separację (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko)
 • kserokopię aktów zgonu rodziców lub kserokopię wyroku zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się)
 • kserokopię karty stałego pobytu (w przypadku cudzoziemca)
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące każdego członka rodziny
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
 1. formie opłacanego podatku
 2. wysokości przychodu
 3. stawce podatku
 4. wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • inne dokumenty potwuerdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku

(przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać ich oryginały)